Regulamin

 

REGULAMIN

Sklepu Internetowego Nowy Format Historii prowadzonego przez Fundację im. Janusza Kurtyki

 

 • Definicje
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem https://nowyformathistorii.pl,
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 • Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,
 • Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Fundację im. Janusza Kurtyki z siedzibą w Krakowie, Wysłouchów 4/20, 03-611Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598727, NIP 6793121982, REGON 363647335,
 • Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy Sprzedawcy, prowadzony pod adresem https://nowyformathistorii.pl,
 • Kupującym – należy przez to rozumieć każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie,
 • Konsumencie – należy przez to rozumieć konsumenta w znaczeniu określonym treścią art. 221Kodeksu cywilnego, tj. osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Koncie – należy przez to rozumieć uregulowaną odrębnym regulaminem nieodpłatną funkcję Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć
  w Sklepie swoje indywidualne konto
 • Dniach roboczych – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy,
 • Przedsiębiorcy uprzywilejowanym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego
 • Kupującym uprzywilejowanym – należy przez to rozumieć Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego.

 • Kontakt ze Sprzedawcą

W zależności od charakteru konkretnej sprawy do kontaktu ze Sprzedawcą przewidziane są następujące formy komunikacji:

 • Adres pocztowy: Rakowiecka 37, 02-521 Warszawa
 • Adres poczty elektronicznej:sklep@fundacjakurtyki.pl
 • Numer telefonu:+48 727 704 853

 • Wymagania techniczne
 1. Dla możliwości prawidłowego korzystania z oferty Sklepu konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:
 • posiadanie urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci internet,
 • korzystanie z przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz pliki cookies
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 • Zakupy w Sklepie
 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Na całkowitą cenę zamówienia składają się: wskazana w Sklepie cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Celem dokonania zakupu należy wybrany towar dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie spośród dostępnych w Sklepie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. W przypadku Kupującego uprzywilejowanego Sprzedawca przekazuje potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 • Płatności
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 • zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • za pośrednictwem platformy płatniczej,
 • za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego,
 • kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru pod adresem wskazanym w § 2 niniejszego Regulaminu.
 1. W przypadku wybrania przez Kupującego metody płatności, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 2. W przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Udzieloną w ten sposób zgodę kupujący może w każdej chwili wycofać.
 • Realizacja zamówienia
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo wskazywany w Sklepie podczas składania zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji.
 5. Dostawa zamówionych produktów możliwa jest na terenie następujących państw::
 • Polska
 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Stany Zjednoczone
 • Szwecja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy
 1. W zależności od wyboru Kupującego, zamówione w Sklepie produkty są dostarczane następującymi metodami:
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 1. Kupujący może odebrać towar osobiście w dni robocze pod adresem wskazanym w § 2 regulaminu w godzinach jej otwarcia.
 2. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 • Odstąpienie od umowy
 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 • w którym Kupujący uprzywilejowany objął w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego objęła w posiadanie ten towaru;
 • w którym Kupujący uprzywilejowany objął w posiadanie ostatnią z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, objęła w posiadanie ostatnią z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. Skorzystanie przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o tym fakcie, z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w § 2 Regulaminu. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez kupującego uprzywilejowanego jednoznacznego oświadczenia woli. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może być przekazane Sprzedawcy – według decyzji Kupującego uprzywilejowanego – pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą skorzystania z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Skutki odstąpienia od umowy
 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o skorzystaniu przez Kupującego uprzywilejowanego z prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, z jakich korzystał Kupujący uprzywilejowany podczas pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie. Niezależnie jednak od powyższego Kupujący uprzywilejowany nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres wskazany w § 2 Regulaminu niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób niewłaściwy, w szczególności zaś, w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów w taki sposób, jaki jest właściwy ze względu na charakter towaru. O Sprzedawca informuje Kupującego uprzywilejowanego o szacowanej wysokości tych kosztów w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 • Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego, zgodnie z jego wskazówkami lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 • 10 Reklamacja
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady.
 1. Świadczenie dotyczące złożenia reklamacji powinno zostać złożone z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w § 2 Regulaminu.
 2. Jeśli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 Regulaminu. W przypadku Kupującego uprzywilejowanego dostarczenie towaru, o którym mowa w zdaniu poprzednim następuje na koszt Sprzedawcy.
 3. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, są dostępne w opisie produktu w Sklepie.
 4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 • 11 Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, może on skorzystać z pozasądowej drogi rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w drodze:

 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod wskazanym niżej adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie takie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod wskazanym niżej adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod wskazanym niżej adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 • 12 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
 • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c),
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 2. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
 • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, które ze wskazanych zdarzeń ma zastosowanie w konkretnej sprawie i nastąpiło najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

1) dostępu do swoich danych osobowych,

2) sprostowania swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5) przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora

 1. Kupującemu przysługuje również prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 3. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 13 Postanowienia końcowe
 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 2. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl